м. Київ, вул. Узинська 2 (Святошинський р-н) | +38 (044) 407 16 95

Публічна Договір (Оферта)

Цей договір є офіційною та публічною пропозицією Школи укласти договір на отримання коштів (далі Кошти) на здійснення некомерційної статутної діяльності від юридичних, фізичних осіб та нерезидентів на сайті Школи reka.kiev.ua.

Даний договір є публічним, тобто відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України, його умови є однаковими для всіх Донорів (далі Донор), незалежно від їх статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець). Шляхом укладення цього Договору Донор в повному обсязі приймає умови договору. Договір вважається укладеним з моменту натискання кнопки «Підтвердити пожертву» (Donate) на сайті Школи.

1. Визначення термінів

1.1. Публічна оферта (далі - «Оферта») - публічна пропозиція Школи, адресована невизначеному колу осіб, укласти зі Школою договір (далі - «Договір») на умовах, що містяться в цій Оферті.

1.2. Добровільний внесок (пожертвування, donation) – об'єкт угоди сторін, який надається Донором на сайті Школи.

1.3. Школа – Приватна християнська школа "Ріка життя", яка є неприбутковою організацією (ЕДРПО: ), юридична особа, яка створена і діє відповідно до чинного законодавства України, місцезнаходження якої: 03148, м. Київ, вул. Г.Пухова, буд.2.
Сайт Школи: www.reka.kiev.ua.

1.4. Донор – дієздатна фізична особа, яка досягла 18 років, юридична особа або нерезидент, отримує інформацію від Школи, обирає зробити добровільний внесок (donation, пожертвування), для здійснення Школою некомерційної статутної діяльності.

2. Предмет Договору

2.1. Школа приймає добровільні внески, а Донор вносить пожертвування на умовах цього Договору.

2.2. Датою укладення Договору-оферти (акцептом оферти) та моментом повного й беззаперечного прийняттям Донором умов Договору вважається натискання кнопки: "Підтвердити пожертвування" (Donate), на сайті Школи.

3. Права та обов’язки Сторін

3.1. Школа зобов’язана не розголошувати будь-яку приватну інформацію про Донора і не надавати доступ до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених законодавством.

3.2. Школа має право змінювати умови цього Договору в односторонньому порядку, розміщуючи їх на сайті Школи. Всі зміни набувають чинності з моменту їх публікації.

4. Відповідальність

4.1. Школа і Донор несуть відповідальність за виконання своїх зобов'язань відповідно до чинного законодавства України і положень цього Договору.

4.2. Школа або Донор звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань, якщо невиконання є наслідком форс-мажорних обставин як: війна або військові дії, землетрус, повінь, пожежа та інші стихійні лиха, що виникли незалежно від волі Школи і/або Донора після укладення цього договору. Сторона, яка не може виконати свої зобов'язання, негайно повідомляє про це іншу Сторону.